Wolontariat - wchodzę w to!

Wolontariat - wchodzę w to!

We wrześniu 2011 roku ruszyłyśmy z nowym projektem prospołecznym „Wolontariat – wchodzę w to!”.

Chcesz dołączyć?

Jeśli jesteś silna/silny jak tur

Odważna/odważny jak tygrys

Szalona/szalony jak panda

I masz swojego awatara

Zgłoś się do nas! Zostań WOLONTARIUSZKĄ /

WOLONTARIUSZEM – zmień świat!

Pokażemy Ci:- jak ogarnąć akcje od zera

 • jak skumać projekt
 • jak rozkminić nudne dokumenty

Poznasz nowych ludzi, zobaczysz„starych”znajomych

w nowych rolach, weźmiesz udział w WIELKIEJ

SZKOLNEJ ZADYMIE!

Pandora czeka

Do projektu zapraszamy uczennice i uczniów klas: 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www.k40.org.pl oraz w salach 101, 104, 113, 116 w ZSO Komorów.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2011 r.

.

Długofalowym celem projektu jest zwiększenie świadomości wagi działań społecznych, prowadzonych w ramach wolontariatu w środowisku szkolnym i okołoszkolnym. Pilotażowy projekt obejmuje swoim zasięgiem Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. W skład zespołu wchodzą trzy placówki – szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące. Łącznie uczy się tam ponad 800 osób, których świeżość, kreatywność i chęć działania nie jest wykorzystywana w zadowalającym stopniu, na co wskazują zarówno nauczyciele i rodzice, jak i sami uczniowie. Ważnym elementem jest również zróżnicowany wiek uczniów, co dodatkowo poszerza spektrum możliwych działań.

W ramach pilotażu wypracujemy modelowe rozwiązania dla tworzenia i prowadzenia szkolnego klubu wolontariatu, możliwe do przeniesienia i zastosowania w innych szkołach naszej gminy - w Zespole Szkół w Michałowicach (SP im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. J. Poniatowskiego), a także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Nowej Wsi, obejmującym szkołę podstawową i gimnazjum. W rozwiązaniu uwzględnione zostaną doświadczenia dotychczasowej działalności woluntarystycznej prowadzonej w ZSO w Komorowie, lokalne warunki i możliwości prowadzenia działań społecznych w gminie Michałowice, rozwiązania funkcjonujące w innych szkołach, m.in. w oparciu o publikacje Centrum Wolontariatu „Wolontariat w szkole” oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie koordynatorki projektu, trenerów/trenerek i innych osób zaproszonych do współpracy przy realizacji projektu. Główną oś projektu „Wolontariat – wchodzę w to” stanowią dwie grupy zaangażowane w działanie szkolnego klubu wolontariatu. Z jednej strony jest to grupa opiekunów/opiekunek wolontariatu, z drugiej liderów i liderek (uczniów i uczennic) wolontariuszy. W ramach projektu obydwie grupy otrzymają wsparcie merytoryczne (konsultacje, szkolenia), organizacyjno-techniczne (możliwość spotkań w biurze K40, materiały papiernicze, biurowe), finansowe (środki na realizację zaplanowanego w ramach projektu działania woluntarystycznego). Dodatkowym atutem projektu jest wykorzystanie potencjału obu grup przy tworzeniu, szukaniu modelowych rozwiązań szkolnego klubu wolontariatu. Takie partycypacyjne podejście posiada walor edukacyjny, w szczególności dla uczniów i uczennic. Wprowadza ich w zasady pracy w różnorodnej grupie zarówno ze względu na wiek, jak i doświadczenie. Daje możliwość współdecydowania, a zarazem współodpowiedzialności za podjęte działania.

Cele operacyjne:

 • zwiększenie zaangażowania środowiska szkolnego uczniów/uczennic nauczycieli/nauczycielek, itd. oraz okołoszkolnego (rodzice, opiekunowie) w działania woluntarystyczne;

 • zwiększenie bazy wolontariuszy/wolontariuszek;

 • umożliwienie współuczestniczenia w tworzeniu koncepcji/modelu szkolnego klubu wolontariatu uczniów i uczennic;

 • uwrażliwienie opiekunów/opiekunek wolontariatu na zasady współdziałania – partycypacji w tworzeniu modelu szkolnego klubu wolontariatu.

 

Działania:

Grupa opiekunek/opiekunów wolontariatu w szkole

Przewidywana grupa – ok. 15 - 20 osób nauczycieli/nauczycielek i innych osób (np. rodziców) zainteresowanych rozwojem wolontariatu w szkole. W ramach projektu grupa otrzyma wsparcie merytoryczne (konsultacje, szkolenia), organizacyjno-techniczne (możliwość spotkań w biurze K40, materiały papiernicze, biurowe). Efektem ma być stworzenie silnej, kompetentnej grupy opiekunów/opiekunek wolontariatu.

 • Spotkania dla opiekunek/opiekunów wolontariatu. W projekcie przewidywane są minimum 3 spotkania prowadzone przez koordynatorkę projektu. Podczas spotkań możliwa będzie wymiana doświadczeń, dzielenia się wiedzą czy pomysłami. W czasie spotkań przygotowywane będą również dokumenty pomocne w tworzeniu i rozwoju szkolnego klubu wolontariatu (np. zasady działania klubu, porozumienia z wolontariuszem, certyfikaty).
 • Szkolenia dla opiekunów/opiekunek wolontariatu. Przeprowadzone zostaną 2 szkolenia:

 1. Wolontariat w szkole” - formalno-prawne aspekty tworzenia i działania szkolnych klubów wolontariatu – 12 h – październik 2011

 2. Temat drugiego szkolenia zostanie ustalony na spotkaniach grupy – proponowana tematyka to: praca metodą projektu, komunikacja w grupie, planowanie działań, promocja działań – 8 – 10 h – październik, listopad 2011.

  Po ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń.

  Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów i trenerki, posiadających certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

 

Grupa liderów/liderek wolontariuszy

Przewidywana grupa – ok. 20 osób uczniów z 4 – 6 klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W ramach projektu grupa otrzyma wsparcie merytoryczne (konsultacje, szkolenia), organizacyjno-techniczne (możliwość spotkań w biurze K40, materiały papiernicze, biurowe). Efektem ma być stworzenie silnej, kompetentnej grupy liderów/ liderek wolontariuszy, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami, a przede wszystkim zaangażowaniem będą propagowali ideę bycia wolontariuszem w szkole.

 

 • Spotkania dla liderów/liderek wolontariatu

Przewidywane są co najmniej 3 spotkania, w czasie których możliwa będzie wymiana doświadczeń, wiedzy, pomysłów na działania. W czasie spotkań, podobnie jak w grupie opiekunów/opiekunek, tworzone będą dokumenty pomocne w funkcjonowaniu szkolnego klubu wolontariusza (np. legitymacje klubu wolontariusza, porozumienie z wolontariuszem, itp.)

 • Szkolenie dla liderów/liderek wolontariatu

Przeprowadzone zostanie 1 szkolenie z pracy metodą projektu „Kumasz projekt” – 12 – 16 h – październik, listopad 2011

Po ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów i trenerki, posiadających certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Spotkania wspólne grup liderów/liderek wolontariuszy oraz opiekunek/opiekunów wolontariatu w szkole.

Spotkanie otwarte dla uczniów/uczennic promujące idę wolontariatu, zaangażowania społecznego – listopad/grudzień 2011

Monitoring i ewaluacja działań:

 • przeprowadzenie badań ankietowych za pomocą prostej wersji ankiety - badania prowadzone będą bezpośrednio wśród uczestników projektu oraz wśród odbiorców działań – ankieta on-line – listopad – grudzień 2011

 • przeprowadzenie wywiadów (indywidualnych, grupowych) z wybraną grupą uczestników projektu za pomocą poszerzonej wersji ankiety – grudzień 2011

 • spotkanie ewaluacyjne grup opiekunek/opiekunów wolontariatu i liderów/ liderek wolontariuszy – grudzień 2011

Ċ
site administrator,
24 paź 2016, 03:00
Comments